Wycenianie spółek sposobem na kryzys

Metody wyceny firmy bywają bardzo różne. Najważniejsze, z punktu widzenia właściciela działalności jest to, aby osoba wykonująca to zadanie podeszła do niego wyjątkowo profesjonalnie, oraz przede wszystkim w taki sposób, by było rzetelne, a nie zrobione oby było. Realna wartość firmy nie jest łatwa do oceny niefachowym okiem. To wielki problem, gdyż aby tego dokonać trzeba poznać odpowiednie metody, ale też znać firmę.

Przed taką wyceną więc ekspert dostaje odpowiednie dokumenty, poprzez które może dobrze poznać firmę i ocenić, czy rzeczywiście jej realna wartość jest wysoka, jak to czasami twierdzą przedsiębiorcy. Jest kilka metod poznania prawdy. Pierwsza z nich, metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych polega na oszacowaniu przyszłych przepływów, które generuje firma, a następnie sprawdzenie ich do wartości bieżącej, czyli zdyskontowaniu według odpowiedniego współczynnika.

Co stanowi wartośc firmy?

Po zsumowaniu zdyskontowanych przepływów pieniężnych otrzymuje się wartość firmy. Druga metoda to metoda porównawcza polegająca na określeniu wartości firmy badanej na podstawie wyceny porównywalnych firm, które są notowane na giełdzie. Można również wykonać taką analizę na podstawie transakcji kupna lub sprzedaży podobnych firm na rynku niepublicznym. Aby wycenić opcje kupna czy też opcje sprzedaży używa się modeli opcyjnych lub aktywów które część opcyjną zawierają. Wykorzystuje się do tego złożone modele matematyczne.

Ostatnią metodą jest metoda dochodowa, która zasługuje na największą uwagę, gdyż jest nie tylko najbardziej uniwersalna, ale też najlepiej odzwierciedla wartość firmy, jest najbardziej rzetelna. Jej specyfika polega na powiązaniu wartości firmy z generowanymi dochodami, to znaczy z zyskiem, dywidendą czy też wolnymi przepływami pieniężnymi cash-flow. W zależności od tego w jakim celu wykonujemy naszą wycenę wybiera się różne metody.


Odpowiedz